Ai Haneda

Submitted by on Oct 28, 2015

“Bei Shi”(“History of Northern dynasties”), ed. “Bo-na”. Wang Kuo-wei, Yes kao (“Study of the Tartars”) – Wang Kuo-wei, Haining Wang Ching-an Hsien-sheng and-shu (“Posthumous Works Mr. Wang Ching-Anne of Haining”) 1940 , Vol. 6. (hereinafter – the”I-shu”). Wang Kuo-wei, Yelu Wen-cheng gong-pu nien (“biography-chronology of the life of His Excellency Wen-cheng lu”) – “I-shu”, Vol. 32. 32. Wang Kuo-wei, Yelu Wen-cheng gong nian yu-pu-chi (“Supplement to ‘biographies, chronology of the life of his Excellency Wen-cheng lu””) -“I-shu”, Vol. 32. 32. MWang Kuo-wei, Cao Men-gu (“Study on the Mongols”) -“I-shu”, Vol. 6. 6. Wang Kuo-wei, Meng Da Bei-Lu Jian-cheng (“Notes”complete description of the Mongol-Tatar””) – “I-shu”, Vol. 37. 37. Wang Kuo-wei, Song Nan-jen chuan with Meng-gu Liao Shih-kao (“Study of historical sources about the Mongols left the southern SESC”) – “I-shu”, Vol. 6. 6. Wang Kuo-wei, Hai-da-shi lyue Jian-cheng (“Notes”Short description of black Tatars””) – “I-shu”, Vol. 37. 37. Wang Kuo-wei, Hai-che-tzu Shih-Wei Cao (“Study on the chernopovozochnyh Shih-wei”) – “I-shu”, Vol. 6. 6. Wang Kuo-wei, Jin Jie Hao Cao (“Study on the boundary ditch [State] Jin”), – “I-shu”, Vol. 6. 6. Wang Kuo-wei, Chang Chun-chen-jen si-yu chi chu (“Commentary on”Notes on the Journey to the West righteous Jang-chun,””) – “I-shu”, Vol. 39. 39. Wang Kuo-wei, Chin Sheng-wu-lu cheng Chiao-chu (“Reconciliation of texts and commentary on the”Description of the personal trips sacred-militant [Emperor Chinggis]””) – “I-shu”, Vol. 38. 38. juyin irgen) Wang Kuo-wei, Yuan-chao bi-shi zhi zhu-yin-er-jian (“Study of [the term] Chu-yin-er-jian (juyin irgen) in the”Yuan-chao bi-shi””) – “I-shu”, Vol. 7. 7. Wang Yun. Qiu Xian Jian-Sheng Quan Chi (“The Complete Works of Mr. Qiu Jian”) .- SBTSK. Du Wen-chien. In some tsza-kao (“Various studies [the term] ‘in something”) – “Yanjing syuebao”, 1941, # 29. XXan Kuan-ching. Yu-Yuan Chia-jen-buy Yue-ting (“Favorite drama Kuan Han-ching”), Beijing, 1958, str.69-89, Teng Yen-lin. Chung-chiang-bian of the chi-lu (“Catalogue of maps and books about the border areas of China”), Shanghai, 1958. E E-Lun Lee Tsidan go-chih (“Description of the Khitan state”) – “Sau Shan-e-fang”. E E-Lun Lee, Liao-chih (“Description of Liao”) – (“Li Xiao Dai-shi”), Sat. 19, ch. 61, pp. 1a — 9a – 9b. Ye-lu Chu-tsai. Chan-jan-ju shih wen-chi (“Collected Works hermit Zhan-zhanya”) – SBTSK, Vol. 1371-1374. 1371-1374. Ye-lu Chu. Shuang-Qi Yin Chi Tszuy “Liao Hai tsunshu”sb.6, ch.3-4. Ila Chu-tsai (lu Chu-tsai), Xi Yu-lu (“Description of travel to the West”), – in the book. I, de Rachewiltz, The Hsi-yu Iu by Yeb-lu Ch’u-ts’ai.Repr. I, de Rachewiltz, The Hsi-yu Iu by Yeb-lu Ch’u-ts’ai.Repr. fr. fr. Ms, vol. Ms, vol. XXI, 1962, XXI, 1962, pp. 111-127. “ca” Koryo ca”ie., Pyongyang, 1957. Shao Ke-Ming Yuan Xin (“New History [dynasty] Yuan”), -“Er Shi-Shi”(“Twenty-five dinastiyiyh stories”), Shanghai, 1933, Vol. 8. “Li Xiao Dai-shi”(“Historical stories of different eras”), Shanghai 1940. Li Tao, Xu”Zi-zhi tong-jian-bian chang”(“Continuing Contribution to the citations of the”universal Zertsalov, helps control ‘”) [BM], [BG]. Lee Hsin-chuan, Yang Jian-Chao-lai and e-tsza Chi (“The various official and unofficial notes [of the events] with [during the reign] Jian-Yang (1127-1130)”), – TSSHTSCH, Shanghai 1936 , Vol. 0836-0841. 0836-0841. Lee Hsin-chuan, Yang Jian-and-lai si Yao-nien lu (“chronological description of the most important events of [the reign of] Jian-Yang (1127-1130)”). vols. 1-4, Beijing, 1956. Luo Zhen-chang. Shan-ben shu co-jian lu (“Description of the old books seen”), Shanghai, 1958. Lu Ji (ed.), Gu Jin Sho-hi ed. “Yan Shan Shu-yuan, 1544. Lu Ji, Gu Jin-sho-hai, ed. “Xi Shan Tang Sung-yang”, 1821. Liu Chi-ju. Xu Song-nian bian zi zhi-tong-jian (“Continuation”Zi-zhi tong-jian”data for [period] Song”) – TSSHTSCH, kn.3879-3880 1939. “Liao Shi”(“History of [dynasty] Liao”), ed. “Bo-na”. Morohasi Tetsudzi. Let me outline dziten 13 tons. Tokyo, 1955-1960. “Meng Da Bei-lu”(“Full description of the Mongol-Tatar”) -“Sho Fu”Shanghai 1927, gl.54, pp. 15b-22b. “Meng Da Bei-lu”-“Gu Jin-sho-hai,”ed. “Yan Shan Shu-yuan,”1544, Sec. 12. Part 9, Vol. 1, pp. 1a-17b. “Meng Da Bei-lu”-“Gu Jin-sho-hai,”ed. “Xi Shan Tang Sung-yang.”1821, Sec. 12, h. 9, pp. 1a-17b. “Meng Da Bei-lu”-“Li Xiao Dai-shi”, Shanghai, 1940, Proc. 19, a-8a. 19 gl.65, ll.1a-8a. “Meng Da Bei-lu”- TSSHTSCH, Shanghai 1939, Bk. 3906, pp. 1-9. “a-14a+1Meng Da Bei-lu”- Wang Guo-wei, Meng Gu Chi-liao Chiao-chu Ssu-chung (“Four reconciliation and commentary on the historical sources of the Mongols”), Beijing, 1926 [Vol. 3] pp. 1a-14a + 1a to 3b. “Meng-da-lu Bay”- Wang Guo-wei, Haining Wang Zhong-ke gong and shu (“Posthumous Works His Excellency Wang Zhong-ke of Haining”), 1927, Vol. 27, 15 +1 l. “Meng Da Bei-lu”- Wang Guo-wei, Meng Da Bei Lu Hey da shi-lyue Jian-cheng (“Notes”Meng Da Bei-lu”and”Hey, yes Shih lyue””) -“Guo Xue Wen-ku”vyp.25, Beiping 1936. “Meng Da Bei-lu”-“I-shu”, Vol. 37, pp. 1a -19a 1a + 1a 2a. Meng Si-min, let SHE Yuan-dick-chieh-chi chih-do (“The class structure of society during the Yuan”), Beiping 1938. Natsagdorj S. Genghis Hasar hoeryn vigilantly (“Conflicts between Chinggis and Hasar”), Ulaanbaatar, 1958. OyOyyan Xu. Xin Tang shu (“New History of the Tang”), ed. “ Bo-na”. OyOyyan Xu. At Dai Shi-chi (“Historical Records Five Dynasties”), ed. “Bo-na”. Pan Nien-tzu. Guan Yu Yuan Dai Dee-chuan (“About mail messages Yuan period”) -“Lishi yanjiu”, 1959, number 2. Yes, I Peng and Xu Ting, Hai-da-shi lyue (“Brief description of black Tatars”), ed. “cWen-ying low-yu di tsunshu”Sa. 1, pp. 1a-2a-13a +14 + 1a-2b. Yes, I Peng and Xu Ting, Hai-da-shi lyue – TSSHTSCH, Shanghai 1937, Bk. 3177, p. 1 + 19 + 21 + 23-25. Yes, I Peng and Xu Ting, Hai-da-shi lyue – Wang Kuo-wei, Meng-Gu Jiao Liao Shih-chu sy chung, Beijing, 1926 [Vol. 3], pp. 1a-2a-30b + 1a-2b. Yes, I Peng and Xu Ting, Hai-da-shi lyue – Wang Kuo-wei, Haining Wang Zhong-ke gong and wushu, 1927, Vol. 28, 24+2pp. Yes, I Peng and Xu Ting, Hai-da-shi lyue – Wang Kuo-wei, Meng Da Bei Lu Hey da shi-lyue Jian-cheng -“Kuo Wen-sk-ku”, vol. 25, Beiping 1936. a-2Yes, I Peng and Xu Ting, Hai-da-shi lyue – Wang Kuo-wei, and Shu, 1940 kn.37, ll.1a-30a + 1a-2b. II, Shiratori Kurakiti, Muncie rekysi Thiry et al. (“Historical Geography of Manchuria”), T. II, Tokyo, 1913. Cy Cy Tian-Jue. Guo Chao Wen-lei (“writing samples ruling dynasty”) – SBTSK. Cy Cy Tian-Jue, Yuan-chao Chen Shih-min-lyue (“Summary of a prominent official of the Yuan Dynasty”), – TSSHTSCH, Vol. 3357-3359, Shanghai 1936. Suya Tzu-chen. Chung-shu ling shen gong lu-tao Bay (“Stella in the way of the spirit of the great chief of the Imperial Secretariat His Excellency Ye-lu”) – GCHVL, gl.57. “Sui Shi”(“History of [dynasty] Song”), ed. “Bo-na”. “Si Ku Quan-shu tsung-mu”(“catalog of all books in four sections”) ,. Shanghai 1930. Sima Guang. Zi-zhi tong-jian (“Universal Mirror, helping management”), Beijing, 1956. Xu Meng-sheng. Sanya Bay Chao Meng-dick-bian (“Compilation of [period] oath with the North [within] three boards”), vols. 1-4, Taipei, 1962. Tao Tao Tsung-N (ed.), Sho Fu Shanghai 1927. Tao Tao-and Tszui. Zhuo Lu Gung (“Notes in between plowing”) – TSSHTSCH, Vol. 0218-0220, Shanghai 1936. Tu Chi. Man-at-Er Shi-chi (“Historical Records of Mongols”) 1934. Wu Cheng-lo. Zhong-Liang Heng control of shi (“History of Weights and Measures of China”), Shanghai, 1957. Fan Wen-lan. On Zhong Tong Jian-shek-bian (“A Brief History of China”), Beijing, 1952. Xy Xy Yu-jin. Sy-Ku Quan Shu Zong Mu-ti-yao bu-zheng (“Additions and corrections to the”Si Ku Quan-shu tsung-mu ti-yao””), vols. 1-2, Beijing, 1964. Huang Dong-fa. Gu Jing Ji-yao and-pian (“Ancient and modern important lost work”), ed. “Chih-bu-tsu-Zhai tsunshu.”- Sat. 21, kn.4 Hong Jun. Yuan and Wen Zheng boo. Corrections and additions”Yuan”translated text”) – TSSHTSCH, Vol. 3912-3914, Shanghai 1936. “Jin Shi”(“History of [dynasty] Jin”), ed. “Bo-na”. “Chiu Tang shu”(“Old Tang History”), ed. “Bo-na”. “Tszyu at Dai Shi”(“The old story of the Five Dynasties”), ed. “Bo-na”. “Qing-Yuan Ding Yu-jie”(“imperial approval explanation of words in the”Yuan””), 1824. “Chang-chun Chen-jen si-yu chi”(“Notes on the Journey to the West righteous Jang-chun”) – Wang Kuo-wei,”I-shu”, Vol. 39. 39. Chang Shih-yang. Nan Qian Lu (“Description of the move [Chin court] to the south”), TSSHTSCH, Vol. 3903, pp. 1-31, Shanghai 1939. Chao Yu-shek. Binh Tuy-lu (“Record after the departure of guests”), TSSHTSCH, Vol. 314-315, Shanghai 1939. “Zhi-Xue had tsydyan yes”(“Great Botanical Dictionary”), Shanghai 1926. Zhou Gu Cheng. On Zhong Tong-shi (“General History of China”), Shanghai, 1956. “Zhou and Zheng and” Shi-san Jing Zhu Shu, vol. 1, Beijing, 1957. Zhou Mi. Chi-tung e-yu (“Word vostochnotsiskogo savage”), – TSSHTSCH, v. 2779-2782, Shanghai 1939. “Zhongguo tsun-tsung shu-lu” (“Catalogue of the Chinese collections of books”) status. I-III, Shanghai Library, t.I-III, Shanghai, 1959-1962. “Yes tszydyan Zhonghua” (“Great Chinese Dictionary”), Beijing, 1958. Zheng Zhen-up. Guan Han Qing Zhuang-lyue (“Brief biography of Guan Han-ching.”) -“Kuan Han-ching B Xuan Qu”(“Favorite drama Kuan Han-ching”), Beijing, 1958, pp. 1-4 . Chen Zhen-Sun. Zhai Zhi-shu-lu jie-ti (“Annotations [the works included in the]” Description of the books [Cabinet] Zhi-Zhai”), 1774. Chen Shu. Chiu-chun Kao-Chi Chu-kao (“Preliminary Notes on the study [of the term] jeou-chun”), -“Li-shih Yu-yang yang-jeou from the Chi-Kan”(“Collection of the Institute of History and Philology”) Vol. 2, #20, 1949. Xiong Shao-cheng Chen Chi-sheng Ssu Han-wen-ti nanny (“The question of the year of birth of Genghis Khan”), -“Li-Shi Yan-chiu”, 1962, #2, p. 133-137. Shao Jie Shan (Yuan Shao-ping), Yuan Shi Lei-bian (“Thematically classified history of [dynasty] Yuan”), ed. “Sau Shan-e-fan”, in 1795. “Qin Sheng-wu-lu cheng”(“Description of the personal trips sacred-militant [Emperor Chinggis]”) -“I-shu”, Vol. 38. 38. “Yuan Ming-shan.” Cheng-hsiang Dongping Zhong-Xian Wan Bay (“The stele on the grave of the Minister of the faithful and wise Prince of Dongping”) – GCHVL, Ch. 24, 24 “Yuan-chao bi-shi” (“The Secret History of the Yuan Dynasty”), – SBTSK, Shanghai 1936. “I.”Yuan-chao bi-shi”(“The Secret History of the Mongols”), 15 Juan, t.I. Text. M. 1962 (The publication of text and a preface B.I.Pankratova, M. 1962 (Monuments of literature of the peoples of the East). Texts. A large series. VIII). VIII). “Yuan”(“History of [dynasty] Yuan”), ed. Bo-na”. Yu-Wen Mao-chao. Yes On the Jin Zhi. (“Description of the State Great Jin”), 2 m. Beiping 1937. Yu-Wen Mao Zhao, Jin Zhi (“Description of the state of Jin”), -“Li Xiao Dai-shek,”sb. 19, GB. 62, ll.1a-7b. Yu Yuan-an Cheng Chi-Han Si Chuan (“biography of Genghis Khan”), Shanghai, 1955. Yuan Yu-an, Nei Meng Gu Li Hai-Chi-yao (“Essay on the history of Inner Mongolia”), Shanghai, 1958. Yong Rui. Sy-Ku Quan Shu Zong Mu-ti-yao (“Excerpts from”Si Ku Quan-shu tsung-mu””), 4 tons. Shanghai 1933. Yong Rui Si-Ku Quan Shu Chien-Ming mule (“A brief catalog [the library]-Si Ku Quan Shu”), vols. 1-2, Shanghai, 1957. Yanai Watari. Moko-shi Kenko (“Studies in the History of the Mongols”), Tokyo 1934. Yang Yun Fu Luantszin tsza-yun (“Different tunes Luantszina”) – TSSHTSCH, Vol. 3180, Shanghai 1936. Yao Sui. Mu-an-chi – SBTSK. Vol. 1439-1447. 1439-1447. Alekseev MP Siberia in international travelers and writers. XIII-XVII Introduction, text and comments, XIII-XVII centuries. ed. 2, Irkutsk, 1941. Altan tobchi. Mongolian annals in the original text and translation Transl. VI, 1858, XIV+I-234. G.Gomboeva, TVORAO, ch. VI, 1858, pp. 1-XIV + I-234. Banzarov D. Collected Works. Preparing to print notes and G.N.Rumyantseva, holes. Ed. GD M. 1955. Sanjeev, Publishing House of the USSR Academy of Sciences, M. 1955. VV Bartold V, M. 1968, Education empire of Genghis Khan (Trial of lectures at St. Petersburg University Apr. 8, 1896) -“Collected Works”, vol. V, M. 1968, pp. 253-265. VV Bartold I, M. 1963, Turkestan in the era of the Mongol invasion – ibid, vol. I, M., 1963, pp. 39-530. Turkestan under the rule of the Mongols (1227-1269 gg.) – Ibid, pp. 531-610. VV Bartold IV, M. 1966, On the issue of the funeral rites of the Turks and Mongols, -ZVORAO – ibid, vol. IV, M. 1966, pp. 377-396. VV Bartold IX, (The history of research in Eastern Europe and Russia – in the same place, that is. IX, (in press). VV Bartold V, Communication of social life with economic lifestyle of the Turks and the Mongols – ibid, vol. V, pp. 468-472. IN Berezin Tarhan labels Tokhtamysh, Timur Kutluk and Saadet Giray, with the introduction, census, translation and notes, Kazan, 1852. Bertagaev TA On the etymology of words Bargudzhin, Barghouti and Tukum -“Literature and history of the Mongolian people. M. 1958, In memory of Boris Yakovlevich Vladimirtsov”, M. 1958, pp. 173-174, [H.Bichurin H.YA.] The history of the first four Khans of Genghis house, translated from the Chinese monk Iakinfom, St. Petersburg. 1829. 1829. H.Bichurin H.YA. The history of Tibet and Huhunora to 2282 BC up to 1227 AD SPb. 1833. 1833. Bichurin NY [I-III, Yakinf] Collection of information on peoples in Central Asia in ancient times, I-III, Moscow-Leningrad 1950-1953. 1950-1953. X XIII Vasiliev History and Antiquities eastern part of Central Asia from the X to the XIII century, with the translation of the Chinese news of the Khitan, Jurchen and Mongol-Tatars, St. Petersburg. 1857; 1857; [III. [Application] III. Note on the Tatars (Meng Da Bei-lu), pp. 216-235. Vasiliev Chronology of Genghis Khan and his successors. Questions and doubts – Dep. Ott. IV, [1890], from ZVORAO, t. IV, [1890], pp. 375-381. H.Veselovsky H.I. Whistling arrows -“Math. arheol.komissii”you n. 30, St. Petersburg. 1909, pp. 156-161. BJ Vladimirtsov Genghis Khan, the Berlin-Moscow-Saint Petersburg, 1922. BJ Vladimirtsov Dayan” – dajan (About the nickname”Dayan”- dajan (Dayan Khan) – DAN -In 1924. BJ Vladimirtsov II, Ethnological and linguistic research in Urga Urga and Kenteyskom areas -“Northern Mongolia,”[Vol.] II, ed. USSR Academy of Sciences, 1927. BJ Vladimirtsov Comparative Grammar of the Mongolian written language and Khalkha dialect, L. 1929 (Vol. LVI them. AS Yenukidze, #33). BJ Vladimirtsov be?i begi, – Mongolian titles be? I and begi, – DAN, in 1930 pp. 163-167. BJ Vladimirtsov The social system of the Mongols. Mongolian nomadic feudalism, L. 1934. IV, 1859, Gomboev, On the ancient Mongolian customs and superstitions are described in Plano Carpini – TVORAO, ch. IV, 1859, pp. 236-256. Vladimir Grigoriev About the authenticity of labels, these khans of the Golden Horde Russian clergy, St. Petersburg. 1876, 1876 E. Grum Grzhimailo G.E. Western Mongolia and Uryankhai region, v.2, L. 1926. M. 1957. Damdinsuren Ts Historical roots Geseriada, M. 1957. LI Duman XI, 1955, On the history of the Toba Wei and Liao and their relations with China, -“Scientific notes of the Institute of Oriental”t.XI, 1955, pp. 9-27. Dylykov SD Edzhen Horo,”Philology and History of the Mongolian people. M. 1958, In memory of Academician Boris Yakovlevich Vladimirtsov”, M. 1958, pp. 228-274. CAJ, vol. Zhamtsarano C. The cult of Chinggis in Ordos, from a trip to southern Mongolia in 1910 – CAJ, vol. XI, 1961, XI, 1961, pp. 194-234. II, Zhamtsarano Ts Payzy Mongols now – ZVORAO, t.HHII Vol. I-II, 1914, I-II, 1914, pp. 155-159. XVII Zhamtsarano TS.ZH, Mongolian chronicles of the XVII century, Moscow-Leningrad 1936. 1936. Carpini Dzh.del and Rubruk G.de, Journey to the East Plano Carpini and Rubruk translation AI Malein, edition, introduction and notes by NP M. 1957. Shastina, M. 1957. M. Kovalevsky O.M. I-III, Mongolian-Russian-French dictionary, t.I-III, Kazan, 1844-1849. Kozin SA Secret History. I, M,-Mongolian Chronicle 1240 t.I, M, -A. 1941. 1941. Koch E. On two stones with Chinese inscriptions – ZVORAO, vol. 5, 1890. P. Kyzlasov L.P. M. 1969. History of Tuva in the Middle Ages, M. 1969. E.Kychanov E.I. XIII The information in the”Yuan-shih”the relocation of the Kirghiz in the XIII century, -“Math. V, AN KirgSSR”, a series of social sciences, t. V, no. I (I (History), Frunze, 1963. E.Kychanov E.I. M. 1968. Outline of the history of the Tangut state, M. 1968. H.Kuhner H.V. M. 1961. Chinese news about peoples of Southern Siberia, Central Asia and the Far East, M. 1961. Malov SE Monuments of Ancient Writing, M.-L · 1951. “M. 1968.”Materials on the history of the Huns”(According to Chinese sources), M. 1968. H.Munkuev H.TS. XIIIAbout”Meng Da Bei-lu”and”Hey, yes Shih lyue”- notes XIII century Chinese travelers. the ancient Mongols – Sat. “China. Japan. M. 1961. History and Philology”, M. 1961. H.Munkuev H.TS. XIII About two tendencies in the policy of the Mongol khans in China in the first half of the XIII century. — “Materials on history and philology of Central Asia”(Proceedings of the Buryat Integrated Research Institute, vol. 8), Ulan-Ude, 1962. H.Munkuev H.TS. III-XIV The main Chinese sources on the history of Mongolia XIII-XIV centuries. – Sat.”M. 1963.”Modern Historiography countries of the East”, M. 1963. Munkuev N.TS. M. 1965. Chinese sources about the first mongolskmh khans, M. 1965. I, d’Osson K. History of the Mongols of Genghis Khan to Tamerlane, t.I, Irkutsk, 1937. V, Palladium (Kafarov PI) An ancient legend of Genghis Khan, the Mongol – TCHRDM, t.ІV, St. Petersburg. 1866, pp. 3-258. IV, Palladium, Xi Yu Ji, or the description of the journey to the West – TCHRDM, t. IV, St.Petersburg. 1866, pp. 261-434. XIII Palladium Travel records of Chinese Chang Dae Hui during his trip to Mongolia, the first half of the XIII century, -“Notes Siberian department IRGO”, Vol. -. -. 1867, pp. 582-591. Palladium, an ancient Chinese legend about Genghis Khan. Sheng-wu-ching-cheng lu (Description of personal trips sacred-militant). I, Transfer with a preface and notes -“Oriental collection”, I, St. Petersburg. 1877, pp. 149-202. Palladium, Sino-Russian dictionary, Beijing 1888. Palladium, Archimandrite Palladius Kafarova Comment on the journey of Marco Polo at North China, St. Petersburg. 1902. 1902. Petrushevsky I. Rashid ad-Din and his historical work (introductory article) – in the book. [Rashid al-Din], Collection of Histories, Volume 1, Vol. 1, Moscow-Leningrad 1952. 1952. XIII-XIV Petrushevsky I. Agriculture and agrarian relations in Iran XIII-XIV centuries. M.-L. 1960. 1960. [Marco Polo], the Book of Marco Polo, translation of IP M. 1956. Minaeva preface I.Magidovicha, M. 1956. Fractures LS M. 1962. Qin Empire – the first centralized state in China (221-202 BC.), M. 1962. Petrov KI XIII-XV Ethnogenesis Kyrgyz and their movement in the Tien Shan in the XIII-XV centuries. “Math. II, AN KirgSSR”, a series of social sciences, vol. II, no. 3, Frunze, 1960. AM Pozdneev AM Mongolian chronicle”Erdeni erihe”, St. Petersburg. 1883. 1883. AM I, Pozdneev AM Lectures on the History of Mongolian literature, t.I, St. Petersburg. 1896. 1896. PS Popov Meng-gu-th-th-chi, Notes on the Mongolian encampments, St. Petersburg. 1895. 1895. H. Potanin G.H. XXI, 1885. Commemoration of Genghis Khan – IRGO, t.XXI 1885. Ramstedt GI Comparative phonetics of Mongolian written language and Khalkha-Urga says St. Petersburg. 1908. 1908. [PPaPashid-al-Din], Collection of Histories, History of the Mongols, the work Pashid-Eddin, translated from Persian. to introduce. and notes. H. AND H. Berezin -“Proceedings VOIAO”, St. Petersburg. V, 1858; h. V, 1858; XIII, 1868 XV, 1888. h. XIII, in 1868, and h. XV, 1888. [PI, Pashid-al-Din], Collection of Histories, vol. I, Vol. 1, LA translation Khetagurova, eds. and approx. AA Semenov, Publishing House of the USSR Academy of Sciences, Moscow-Leningrad 1952; 1952; I, t.I, kn.2 translation OI Smirnova, eds. AA AA Semenov, approx. BI Pankratov and OI Smirnova, 1952; II, T. II, translation YP Verkhovsky, eds. IP Petrushevskii approx. YP Verkhovsky and BI III, Pankratova, 1960, and t.III translation AK Arends, eds. AA Romaskevich AA, EE Bertels and AY Jakubowski 1946. Sanjeev GD On the chronology and the calendar – in the book. “Short Mongolian-Russian Dictionary”, M. 1947, p. 415-417. Sanjeev GD I, M. 1953. Comparative Grammar of the Mongolian languages, t.I, M. 1953. Sanjeev GD Old Mongolian language, M. 1964. H. Suprunenko G.H. IX Documents on China’s relations with the Yenisei Kyrgyz in the source of the IX century Vzygun Hoychan Ipina Li Chi (“Collected Works of Li Wei-gong during the reign Hoychan, 841-846 years.”) -“Math. V, AN KirgSSR”, a series of social sciences, t. V, no. I (I (History), Frunze, 1963. BC Taskin BC Chinese information about the Huns (cand. Diss.), The manuscript of 1968, Timkovsky K. Travel to China through Mongolia in 1820 and 1821. ch.I, St. Petersburg. 1824. 1824.”Sira Tuyuji”Mongolian chronicle of the XVII century. Consolidated text, translation, introduction and notes NP Shastina, Moscow- Leningrad 1957. 1957. [Aboul-Ghasi], Histoire des Mogols et des Tatares par Aboul-Ghasi Behauour Khan publiee, traduite et annotee par e Baron Desmaisons, t.II, St.-Pbg. 1874. 1874. Bawden CR The Mongol Chronicle Altan tobci, Wiesbaden, 1955. Blake RP and Frye RN History of the Nation of the Archers, Cambridge, Mass. 1954. 1954. BIochet E. Djami el-Tevarikh, t. II, London, 1911, pp. 281-282. Bretschneider E. Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources, vol. 1, London, 1910. Brockelmann C. Mittelturkischer Wortschatz nach Mahmud al-Kas aris Divan Lu at at-Turk, Budapest-Leipzig, 1928. Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux, 1903. Cleaves FW The Sino-Mongolian Inscription of 1362 in Memory of Prince Hindu, – HJAS, vol. 12, 1949, pp. 1-123. Cleaves FW The Sino-Mongolian Inscription of 1335 in Memory of Chang Ying-jui, – HJAS, vol. 13, 1950, pp. 1-131. Cleaves FW The Sino-Mongolian Edict of 1453, – HJAS, vol. 13, 1950, pp. 431-446. Cleaves FW The Sino-Mongolian Inscription of 1338 in Memory of jigun-tei, – HJAS, vol. 14, 1951, pp. 1-105. Cleaves FW A Chancellery Practice of the Mongols in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, – HJAS, vol. 14, 1951, pp. 493-526. Cleaves FW The Sino-Mongolian Inscription of 1346, – HJAS, vol. 15, 1952, pp. 1-124. Cleaves FW The Mongolian Documents in the Musee de Teheran, – HJAS, vol. 16, 1953, pp. 1-107. Cleaves FW Darura and Gerege, – HJAS, vol. 16, 1953, pp. 237-259. Cleaves FW The Bodistw-a Cari-a Awatar-un Tayilbur of 1312 by Cosgi Odsir, – HJAS, vol. 17, 1954, pp. 1-129. Cleaves FW The Historicity of the Baljuna Covenant, – HJAS, vol. 18, 1955, pp. 357-422. Cleaves FW The Biography of Bayan of the Barin in the Yuan shih, – HJAS, vol. 19, 1956, pp. 185-304. A Descriptive Catalog of Rare Chinese Books in the Library of Congress, Washington, vol. I, 1957. Dragunov A. The hPhags-pa Script and Ancient Mandarin, – IAN CCCR, VH Series, Department of Humanities, #9, 1930, pp. 627-647; #10, 1930, pp. 775-797. Eberhard W. Conquerors and Rulers, Social Forces in Medieval China, Leiden, 1952. Eberhard W. Chinese Festivals, London and New York, 1958. Erdmann F. von, Temudschin der Unerschutterliche, Leipzig, 1862. Franke H. Beitrage zu Kulturgeschichte Chinas unter der Mongolenherrschaft, Das Shan-ku sin-hua des Yang Yu, Wiesbaden, 1956. Frye RN Notes on the History of Transoxiana, – KJAS, vol. 19, 1956, pp. 106-125. Gaubil A. Histoire de Gentchiscan et de toute la dynastie des Mongous ses successeurs, Conquerants de la Chine, Paris, 1739. Gibert L. Dictionnaire historique et geographique de la Mandchourie, Hongkong, 1934. Giles HA A Chinese Biographical Dictionary, London-Shanghai, in 1898. Grousset R. L’empire Mongol (1 re phase), Paris, 1941. Grousset R. Le Conquerant du Monde (Vie de Gengis-khan), Paris, 1944. De Guines, Histoire generale des Huns, des Turks, des Mogols et des autres Tartares occidentaux, Paris, 1756-1758. Haenisch E. Die letzten Feldzuge Cinggis Han’s und sein Tod, – AM, vol. IX, 1933, pp. 503-551. Haenisch E. Die Geheime Geschichte der Mongolen, 2.verb. Aufl. Aufl. Leipzig, 1948. Haenisch E. Worterbuch zu Manghol un Niuca Tobca’an (Yuan-ch’ao pi-shi), 2. Aufl. Wiesbaden, 1962. Du Halde JB Descriptions geographiques, historiques, chronologiques et politiques de l’Empire de Chine et de la Tartarie chinoise, t. I-IV, La Haye, 1736. Hambis L. Le chapitre CVII du Yuan che, Leiden, 1945. Hambis L. Le chapitre CVIII du Yuan che, tome I, Leiden, 1954. Hambis L. A propos de la”Pierre de Gengis-khan”. – “Melanges publies par l’Institut des hautes etudes chinoises”, t. 2, Paris, 1960, p. 141-157. Hamilton JR Les Ouighours a l’epoque des Cinq Dynasties d’apres les documents chinois, Paris, 1955. Hammer-Purgstall J. von, Geschichte der Goldenen Horde, Pest, 1840. Haneda Toru, Une tablette du decret sacre de l’empereur Genghis, – “Memoire of the Research Department of the Toyo Bunko”, # 8, 1936 str.85-91 +1. Herrmann A. Historical and Commercial Atlas of China, Cambridge, Mass. 1935. Heissig W. Familien und Kirchengeschichtsschreibung der Mongolen, I, Wiesbaden, 1959. Hoang P. Melanges sur l’administration, Shanghai, in 1902. Howorth HH History of the Mondols from the 9th to the 19th Century, Pt.I-III, London-New York, 1876-1928. Hung W. The Transmission of the Book Known as The Secret History of the Mongols, – HJAS, vol. 14, 1951, pp. 433-492. Hung W. Three of Ch’ien Ta-h sin’s Poems on Yuan History, – HJAS, vol. 19, 1956, pp. 1-32. Huth G. Geschichte des Buddhismus in der Mongolei, Strassburg, 1893-1894. Iwamura Shinobu, Manuscripts and Printed Editions of Marco Polo’s Travels, Tokyo, 1949. [Juvaini], The History of the World-Conqueror by ‘Ala-ad-Din’ Ata-Malik Juvaini, Translated from the text of Mirza Muhammad Qazvini by JA Boyle, vol. I-II, Cambridge, Mass. 1958. 1958. Karlgren B. Analytic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese, Paris, 1923. King P’ei-yuan, Etude Comparative des diverses editions de Chouo fou, – Scripta Sinica, Monographie, I, Peiping, 1946. Koros Csomo de, Tibetan Modes of Reckoning Time, – Grammar of the Tibetan Language, Calcutta, 1834, pp. 147-154. Kracke jr. EA Civil Service in Early Sung China, 960-1067. Cambridge, Mass. 1953. 1953. Krader L. Qan-Qajan and the Beginnings of Mongol Kingship, – CAJ, vol. 1, pp. 17-35. Krause A. Cingis Han, Die Geschichte seines Lebens nach den chinesischen Reichsannalen, Heidelberg, 1922. Lattimore O. The Chingis Khan Relics, – JRAS, vol.39, 1952, p. 164-166. Ledyard G. Two Mongol Documents from the Koruo sa, – JAOS, vol.83, 1963, p. 225-239. Legge J. The Sacred Books of China, The Texts of Confucianism, Part II, The Yi king, Oxford, 1899. Legge J. The Chinese Glassies, vol. II, Hongkong, 1960. Lewicki M. La langue mongole des transcriptions chinoises du XIV e siecle. Le Houa-yi yi-yu de 1389, Wroclaw, 1949. Mailla J. de, Histoire generale de la Chine, ou Annales de cet empire, traduites du Tong-kien-kang-mou, t. IX, Paris, 1779. Martin HD The Rise of Chingis Khan and his Conguest of North China, Baltimore, 1950. Mostaert A. A propos de quelques portraits d’empereurs mongols, – AM, vol. IV, 1927, pp. 141-156. Mostaert A. Dictionnaire ordos, tl-III, Peking, 1941-1944. Mostaert A. Sur quelques passages de l’Histoire Secrete des Mongols, – HJAS, vol. 13, 1950, pp. 285-361; vol. vol. 14, 1951, pp. 329-403; vol. vol. 15, 1952, pp. 285-407. (= A. Mostaert, Sur quelques passages de l’Histoire Secrete des Mongols, Cambridge, Mass. 1953). Mostaert A. et Cleaves FW Trois documents mongols des Archives secretes vaticanes, – HJAS, vol. 15, 1952, str.419-506 + VIII pI. Moule AC The Siege of Saianfu and the Murder of Achmach Bailo, – JNCBRAS, vol. 59, 1927, pp. 1-35. Moule AC and Giles L. Christians at Chen-chiang-fu, – TP, vol. XVI, 1915, pp. 627-686. Moule AC and Pelliot P. Marco Polo: The Description of the World, vol. I, London, 1938. Moule AC The Rulers of China, 221 BC – AD 1949, Chronological Tables, London, 1957. MuIlie J. Les anciennes villes de l’Empire des Grands Leao au Royaume mongol Barin, – TP, vol. XXI, 1922, pp. 105-231. Mullie J. La riviere Jao-io, – TP, vol. XXX, 1933. d’Ohsson C. Histoire des Mongols, Depuis Tchinguiz-khan jusqu’a Timour Bey ou Tamerlan, tI, La Haye et Amsterdam, 1834. Pelliot P. Sur quelques mots d’Asie Centrale attestes dans les textes chinois, – JA, Serie II, t.1, 1913, pp. 451-469. Pelliot P. Le cycle sexagenaire dans Ia chronologie tibetaine, – JA, t. 1, 1913, pp. 633-667. Pelliot P. Chretiens d’Asie Centrale et d’Extreme-Orient, Extrait du T’oung-pao, 2 e Serie, vol. The XV, #5, decembre 1914, Leide, 1914, page 3 (623) – 24 (644). Pelliot P. A propos des Comans, Extrait du Journal asiatique (avril-juin 1920), Paris, MDCCCCXX, pp. 125-185. Pelliot P. Les Mongols et la Papaute, Extrait de la Revue de l’Orient chretien, 3 e serie, Ill (XXIII), N os 1 et 2 (1922-23), Paris, 1923. Pelliot P. Quelques remarques sur le Chouo fou, – TP, vol. XXIII, 1924, pp. 163-220. Pelliot P. Les mots a l’initiale, aujourd’hui amuie, dans le mongole des XIIl e et XIV e siecles, – JA, vol. 206, 1925, pp. 193-263. Pelliot P. Les systemes d’ecriture en usage chez les anciens Mongols, – AM, vol. II, 1925, pp. 284-289. Pelliot P. L’edition collective des oeuvres de Wang Kouo-wei, – TP, vol. XXVI, 1928, pp. 113-182. Pelliot P. Les mots mongols dans le Korye sa, – JA, t. 216, 1930, pp. 253-266. Pelliot P. Notes sur le “Turkestan”de MW Barthold, – TP, vol. XXVII, 1930, pp. 12-56. Pelliot P. Sur un passage du Cheng-wou ts’in-tcheng lou, – The Ts’ai Yuan-p’ei Anniversary Volume, Peking, 1934. Pelliot P. Histoire secret des Mongols, Restutuion du texte mongol et traduction francaise des chapitres I a VI, Oevres posthumes I, Paris, 1949. Pelliot P. Notes on Marco Polo, I, Ouvrage pothume, Paris, 1959. Pelliot P. et Hambis L. Histoire des campagnes de Gengis Khan, t.1, Leiden, 1951. Poppe N. Introduction to Mongolian Comparative Studies, Helsinki, 1955. Poucha P. Die Geheime Geschichte der Mongolen als Geschichtsquelle und Literaturdenkmal, Prag, 1956. Raehewillz I. de, Yeh-lu Chu’-ts’ai (1189-1243): Buddhist Idealist and Confucian Statesman, – Confucian Personalities edited by AFWright and D.Twitchet, Stanford, Calif. 1962, pp. 190-216 and 359-367 (approx.). Rachewiltz I. de, The Hsi-yu Iu by Yeh-lu Ch’u-ts’ai, Repr. from MS vol. XXI, 1962, pp. 1-128. Rachewiltz I. de, Personnel and Personalities in North China in the Early Mongol Period, – JESHO, vol. IX, 1966, pp. 88-144. Radloff W. Die Altturkischen Inschriften der Mongolei, St-Pbg. 1895. 1895. Ramstedt GI Mongolica, Beitrage zur Kenntniss der Monghol-Sprache in Afghanistan, -“Journal de la Societe”, Finno-Ougrienne, vol. XXIII, N 4. Ramstedt GI Kalmukisches Worterbuch, Helsinki, 1935. Ratchnevsky P. Un code des Yuan, Paris, 1937. Ratchnevsky P. Les Che-wei etaient-ils des Mongols. – “Melanges de Sinologie”, I, Paris, 1966, pp. 225-251. Remusat J.-P.-A. Nouveaux melanges asiatiques, t. II, Paris, 1829. Rintschen, Zum Kult Tschinggis-khan’s bei den Mongolen, [BM], 1959, pp. 9-22. Rockhill WW The Land of the Lamas, London, 1891. Rotours R. des Traite des fonctionnaires et traite ‘de l’armee, traduits de la Nouvelle histoire des T’ang, tI-II, Leide, 1948. Schmidt IJ Geschichte der Ost-Mongolen und ihres Furstenhauses, St. Pbg. 1829. 1829. Schurmann HF The Economie Structure of the Yuan Dynasty, Cambridge, Mass. 1956. 1956. Schurmann HF Mongolian Tributary Practices of the Thirteenth Century, – HJAS, vol. 19, 1956, pp. 304-390. Serruys H. Sino-jurced Relations during the Yung-lo Period (1403-1424), Wiesbaden, 1955. Stein R. Leao-tche, – TP, vol. XXXV, 1940. Stein RA Recherches sur l’epopee et le barde au Tibet, Paris, 1959. Stein RA Une source ancienne pour l’histoire de l’epopee tibetaine le Rlans Po-ti bse-ru, – JA, t. 250, 1962, pp. 77-106. Sun Kei Kwei, The Secret History of the Mongol Dynasty (Yuan-Chao-Pi-Shi), Aligarh, 1957. Thomsen V. Inscriptions de l’Orkhon, dechiffrees par ViIh. Thomsen, Helsingfors, 1896. Vernadsky G. The Scope and Contents of Chingis Khan’s Yasa, – HJAS, vol. 3, 1938, pp. 337-360. Visdelou, Supplement a la Bibliotheque orientale de M. d’Herbelot, La Haye, 1070. Waley A. Travels of an Alchemist, London, 1931. Wittfogel K. and Feng Chia-sheng, History of Chinese Society: Liao (907-1125), Philadelphia, 1949. Wolff O. Geschichte der Mongolen oder Tataren, Breslau, 1872. Yang Lien-sheng, Marginalia to the Yuan Tien-chang, – HJAS, vol. 19, 1956, pp. 42-44. Yule H. The Book of sir Marco Polo, Third edition, revised throughout in the light of recent discoveries by Henri Cordier (of Paris), vol. I, London, 1903. Original text Contribute a better translation
Ai HanedaAi Haneda
Ai HanedaAi Haneda
Ai HanedaAi Haneda

Leave a Comment